Zadzwoń teraz
Skontaktuj się z doradcą

Regulamin Promocji „Dzień otwarty - 13 lipca 2024 r.”

West Invest Company sp. z o.o.

(dalej: „Regulamin”)

1.Organizatorem promocji pt. „Dzień Otwarty 13 lipca 2024 r.” (dalej: „Promocja”) jest firma pod nazwą West Invest Company sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza nr 2-4, lok. 32, 50-075 Wrocław, KRS: 0000607480, REGON: 364069550, NIP: 8971821979 (dalej: Organizator).

2.Promocja odbywać się będzie w dniach od 13lipca 2024 r. do 13 sierpnia 2024 r. (dalej: „okres trwania Promocji”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.W ramach Promocji każda osoba (dalej: „Uczestnik”), która w okresie trwania Promocji zawrze z Organizatorem umowę deweloperską otrzyma, w momencie zakupu
- kupon na 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto na wykończenie realizowane przez Decoroom Sp. z o.o. (Benedykta Polaka 2, lok. U3, 50-379 Wrocław). Szczegółowe zasady korzystania z kuponu dostępne w biurze Dewelopera oraz na stronie westcompany.pl/regulamin_kupon
- voucher na konsultację z architektem wnętrz w pracownie architektonicznej Decoroom Sp. z o.o. (Benedykta Polaka 2, lok. U3, 50-379 Wrocław)

4.Promocja obowiązuje w przypadku zawarcia z Organizatorem umowy deweloperskiej dotyczącej lokali mieszkalnych oznaczonych numeramijeden, dwa, trzy oraz pięć udostępnionych do sprzedaży za pośrednictwem: strony internetowej www.westcompany.pl oraz przedstawionych w dniu 13 lipca w godzinach od 11:00 do 14:00 na terenie inwestycji Osiedle Kominiarska (ul. Kominiarska 38, 50-180 Wrocław)

5.Promocja jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksucywilnego.

6.W Promocji nie mogą brać udziału:
a)członkowie organów spółek należących grupy West Invest Company sp. z o.o. (rada nadzorcza, zarząd),
b)Organizator;
c)pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) ww. spółek i Organizatora,
d)członkowie najbliższej rodziny ww. osób; przez członkównajbliższej rodziny rozumiesię: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

7.Promocja nie jest grą losową, zakłademwzajemnym ani grą na automatach w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8.Promocja realizowana jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

9.Uczestnik przystępując do udziału w Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

10.Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

11. Odstąpienie przez Uczestnika biorącego udział w Promocji od umowy deweloperskiej, oznacza odstąpienie Uczestnika od udziału w Promocji. W przypadku wykorzystania w tym czasie voucheru Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu ceny usługi, zgodnie z fakturą wystawioną przez sklep budowlany na rzecz Organizatora.

12.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.westcompany.pl oraz w biurze Organizatora (ul. Krupnicza 2-4, lok.32, 50-075 Wrocław).

13.Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją Promocji będą wykorzystywane do potrzeb niniejszej Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

14.Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z przeprowadzeniem jest: West Invest Company sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza nr 2-4, lok. 32, 50-075 Wrocław, KRS: 0000607480, REGON: 364069550, NIP: 8971821979.

15.Każdy Uczestnik będący osobą fizyczną ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych przez osoby fizyczne ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Promocji oraz odebrania nagrody.

16.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej trwania, bez podania przyczyny, przy czym zmianyte nie mogą naruszać praw już nabytychprzez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej pod adresem: www.westcompany.pl

17.Organizator ma prawo w każdym momencie okresu trwania Promocji wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

18.Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przezUczestnika na osobę trzecią.

19.Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

20.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.