Zadzwoń teraz
Skontaktuj się z doradcą

Regulamin Promocji „Kupon na wykończenie”

West Invest Company sp. z o.o.

(dalej: „Regulamin”)

§ 1

ORGANIZATORZY PROMOCJI


Promocja „Kupon na wykończenie”, zwana dalej „Promocją”, organizowana jest wspólnie przez
„Decoroom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62B, 02-002 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000289550, NIP: 7010140539, kapitał zakładowy 50.100,00 zł zwaną dalej „Decoroom”
Oraz
West Invest Company Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, lok. 32, 50-075 Wrocław, NIP: 89718121979, kapitał zakładowy 400.000,00 zł, zwaną dalej „Deweloperem”.

§ 2

CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI


1.Promocja trwa od dnia 13 lipca do 13 sierpnia 2024 r. i jest realizowana w biurze sprzedaży inwestycji Osiedle przy ul. Kominiarskiej we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, lok. 32 („Biuro Sprzedaży”).

§3

UCZESTNICTWO W PROMOCJI


1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a)posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest osobą pełnoletnią,
b)nie jest pracownikiem Decoroom i Dewelopera,

2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a.osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 3 pkt. 1
b.osoba która w okresie obowiązywania Promocji określonym w § 2 powyżej, zawrze z Deweloperem umowę przedwstępną ustanowienia odrębnej własności lokalu lub umowę deweloperską, której przedmiotem będzie nabycie lokalu objętego Promocją oraz otrzyma od Dewelopera możliwość nabycia kuponu, o którym mowa w § 4 ust. 1 poniżej („Uczestnik Promocji”).

3.Szczegółowa informacja o lokalach objętych Promocją dostępna jest w Biurze Sprzedaży Dewelopera.

§ 4

ZASADY PROMOCJI

1.W okresie obowiązywania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo do zakupu kuponu („Kupon”) stanowiącego określoną wartość, który Uczestnik Promocji może wymienić na świadczone przez Decoroom usługi wykończenia lokalu „pod klucz” w jednym z Pakietów oferowanych przez Decoroom, określonych na stronie internetowej www.decoroom.eu i wykorzystać te usługi wyłącznie do wykończenia objętego Promocją lokalu w Inwestycji, zakupionej przez Uczestnika Programu („Lokal”) po jego przekazaniu w posiadanie Uczestnika Promocji przez Dewelopera zgodnie z warunkami umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu lub umowy developerskiej.

2.Wartość Kuponu odpowiada kwocie 30 000,00 zł brutto.

3.Stosunek wymiany na usługi Decoroom wynosi 1 = 1 zł (jeden złoty).

4.Cena brutto wykończenia 1 m2 lokalu przez Decoroom w każdym z Pakietów oferowanych przez Decoroom określona jest na Kuponie. Warunki wykończenia lokalu w tych Pakietach dostępne są na stronie internetowej www.decoroom.eu .

5.Cena Kuponu wynosi 1 zł (jeden złoty) („Cena Kuponu”). Warunki zakupu Kuponu określa umowa przedwstępna ustanowienia odrębnej własności Lokalu lub umowa deweloperska obejmująca Lokal, tj. przede wszystkim zakup Kuponu uzależniony jest od podpisania przez Klienta umowy przedwstępnej lub umowy deweloperskiej.

6.Każdorazowo usługa wykończenia Lokalu przez Decoroom będzie świadczona na podstawie odrębnej umowy między Uczestnikiem Promocji a Decoroom, określającej w szczególności terminy wykonania prac, odpowiedzialność Decoroom za należyte wykonanie umowy, okresy gwarancji i rękojmi. Za należyte wykonanie umowy, o której mowa, wyłączną odpowiedzialność wobec Uczestnika Promocji ponosi Decoroom.


7.Uczestnik Promocji dokonuje wyboru jednego z Pakietów oferowanych przez Decoroom przy zawarciu umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności Lokalu lub obejmującej go umowy deweloperskiej.

8.Wartość Kuponu zalicza się na poczet ceny wykończenia należnej Decoroom na mocy odrębnej umowy. W przypadku zamówienia usług o tańszej wartości niż wartość Kuponu, różnica nie podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika Promocji.

9.Uprawnienie Uczestnika Promocji do otrzymania lub wykorzystania Kuponu nie może być przeniesione na inną osobę.

10.Jeden Uczestnik Promocji jest uprawniony do zakupu jednego Kupon w związku z nabyciem jednego lokalu objętego Promocją.

11.Uczestnikowi Promocji Kupon wydaje Deweloper przy podpisaniu umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności Lokalu lub obejmującej go umowy deweloperskiej.

12.Kupony wystawione w okresie obowiązywania Promocji zachowują ważność i uprawniają Uczestnika Promocji do otrzymania usług wykończenia wnętrz objętych niniejszym Regulaminem do dnia 31 grudnia 2024 roku, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. Promocja obowiązuje do czasu spełnienia przez Decoroom i Dewelopera obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2.

13.Odstąpienie przez Uczestnika Promocji lub Dewelopera od umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności Lokalu lub obejmującej go umowy deweloperskiej powoduje utratę ważności Kuponu i brak możliwości jego wykorzystania.

14.Niniejsza promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami organizowanymi przez Organizatorów łącznie bądź każdego z osobna.


§ 4

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


1.Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności prowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:

a)   w formie pisemnej - listem wysłanym na adres: ul. Krupnicza 2-4, lok.32, Wrocław 50-075
b)   w formie elektronicznej – e-mailem wysłanym na adres: mieszkania@westcompany.pl

2.Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika Promocji oraz powód reklamacji.

3.Reklamacje złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu będą rozpatrywane przez Organizatorów Promocji nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji.

4.Uczestnik Promocji, który złoży reklamację, zostanie powiadomiony listem zwykłym lub mailowo na podany w treści reklamacji adres o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Organizatorów Promocji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania przez któregoś z Organizatorów w sposób określony w ust. 1 powyżej.

§ 5. Dane Osobowe Uczestników Promocji
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, adresu zamieszkania.
 2. Przystępując do Promocji i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów.
 3. Administratorem danych osobowych jest West Invest Company sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza nr 2-4, lok. 32, 50-075 Wrocław, KRS: 0000607480, REGON: 364069550, NIP: 8971821979. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Promocji oraz w celach podatkowych– jeżeli występują obowiązki podatkowe.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Promocji.
 6. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.Na potrzeby Promocji Organizator będzie przetwarzał poniższe dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek;
 1. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów Promocji.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatorów Informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną; w tym celu udostępnia adres poczty elektronicznej.

§ 7. Postanowienia Końcowe
1.Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację Regulaminu.
2.Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.
3.Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki Uczestników.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Promocji oraz do odwołania Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.