Polityka cookies i zasady przetwarzania danych osobowych


1. Polityka cookies

Niniejsza polityka cookies odnosi się do strony internetowej www.westcompany.pl, której właścicielem i administratorem jest Spółka West Invest Company Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Krupnicza 2-4, lok. 32, 50-075 Wrocław.
Od dnia 22 marca 2013 r. ustawa prawo telekomunikacyjne w art. 173 wymaga informowania użytkowników o stosowaniu tzw. plików cookies na stronach internetowych.
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
Cookies mogą mieć charakter: stały (persistent cookies) lub sesyjny (session cookies). Dzięki cookies stałym korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość itp.) i pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Z kolei cookies sesyjne są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia.
Spółka West Invest Company Sp. z o.o. może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach: poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości strony do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze strony, zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkowników.
Podczas korzystania ze strony internetowej www.westcompany.pl przeglądarka może także zapisywać pliki cookies pochodzące od innych podmiotów, np. Google lub Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach tych podmiotów.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Blokada obsługi plików cookies zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych użytkownika ale w pewnych sytuacjach może także uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji lub aplikacji dostępnych na stronie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest West Invest Company Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krupniacza 2-4, lok. 32, 50-075 Wrocław, nr NIP: 8971821979, nr REGON: 364069550, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000607480 (zwana dalej Administratorem).
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@westcompany.pl, telefonicznie pod numerem +48 530 000 088 lub listownie na adres Administratora: West Invest Company Sp. z o.o. ul. Krupnicza 2-4, lok.32, 50-075 Wrocław.
Państwa dane osobowe pozyskiwane są od Państwa podczas rozmów telefonicznych, drogę elektroniczną (poprzez zapytania kierowane do Administratora za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub korespondencji e-mail, za pośrednictwem dokumentów przekazywanych przez Państwa Administratorowi (w tym udzielonych zgód) jak również podczas spotkań z Państwem.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w jednym lub kilku następujących celach: a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, min. rozliczania efektów działań Partnerów Administratora, w szczególności pośredników i doradców finansowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), d) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, np. w celu oferowania Państwu produktów lub usług znajdujących się w ofercie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) pracownicy i współpracownicy Administratora,
c) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, prawne, księgowe, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych), ich sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aktualnie Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do podmiotów spoza EOG.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez West Invest Company Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Administrator nie wykorzystuje obecnie zautomatyzowanych systemów do profilowania danych osobowych lub podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą.