Regulamin Promocji „Weekend w górach”

West Invest Company sp. z o.o.

(dalej: „Regulamin”)


1.    Organizatorem promocji pt. „Weekend w górach” (dalej: „Promocja”) jest firma pod nazwą West Invest Company sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza nr 2-4, lok. 32, 50-075 Wrocław, KRS: 0000607480, REGON: 364069550, NIP: 8971821979 (dalej: Organizator).
2.    Promocja odbywać się będzie w dniach od 18 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. (dalej: „okres trwania Promocji”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    W ramach Promocji każda osoba (dalej: „Uczestnik”), która w okresie trwania Promocji zawrze z Organizatorem umowę deweloperską otrzyma, w momencie zakupu voucher na dwie noce pobytu w hotelu Lake Hill Apartments (ul. Tyrolska 2 G, 58-564 Sosnówka; https://www.lakehill.pl/hotel/o-nas), dla dwóch pełnoletnich osób.
4.    Promocja obowiązuje w przypadku zawarcia z Organizatorem umowy deweloperskiej dotyczącej dowolnego z oferowanych przez Organizatora lokalu mieszkalnego, udostępnionego do sprzedaży za pośrednictwem: strony www.westcompany.pl.
5.    Promocja jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
6.    W Promocji nie mogą brać udziału:
a)    członkowie organów spółek należących grupy West Invest Company sp. z o.o. (rada nadzorcza, zarząd),
b)   Organizator;
c)    pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) ww. spółek i Organizatora,
d)   członkowie najbliższej rodziny ww. osób; przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.    Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
8.    Promocja realizowana jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
9.    Uczestnik przystępując do udziału w Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.
11. Odstąpienie przez Uczestnika biorącego udział w Promocji od umowy deweloperskiej, oznacza odstąpienie Uczestnika od udziału w Promocji. W przypadku wykorzystania w tym czasie voucheru Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu ceny usługi, zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej hotelu Lake Hill Apartments, tj.: https://www.lakehill.pl
12. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.westcompany.pl/regulamin oraz w biurze dewelopera.
13. Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją Promocji będą wykorzystywane do potrzeb niniejszej Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
14. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z przeprowadzeniem jest: West Invest Company sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza nr 2-4, lok. 32, 50-075 Wrocław, KRS: 0000607480, REGON: 364069550, NIP: 8971821979.
15. Każdy Uczestnik będący osobą fizyczną ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych przez osoby fizyczne ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Promocji oraz odebrania nagrody.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej trwania, bez podania przyczyny, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej pod adresem: www.westcompany.pl/regulamin
17. Organizator ma prawo w każdym momencie okresu trwania Promocji wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
18. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
19. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.